25.04.2014

CTY TNHH MTV DL-TM KG                                                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM

 CTY CP VẬN TẢI THỦY BỘ                                                                                                            Độc lập – Tư do – Hạnh phúc    

          KIÊN GIANG

   Số:        /TB-CTY                                                                                                                                              Kiên Giang, ngày 02 tháng 4 năm 2014                               

 

THÔNG BÁO

 

Về việc mở lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ

Cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe vận chuyển hành khách

trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

 
 

 

 

                                                                 Kính Gởi:  Các Doanh nghiệp, Hợp tác xã vận tải hành khách bằng xe ô tô.

 

                       Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua;

                        Căn cứ Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Thông tư 18/2013/TT-BGTVT ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

                         Căn cứ theo sự chỉ đạo của Sở Giao thông vận tải Kiên Giang tại cuộc họp ngày 18 tháng 02 năm 2014.

                       Được sự chấp thuận của Ban giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang ngày 01 tháng 04 năm 2014. V/v thống nhất cho Cty  tổ chức tập huấn, kiểm tra kết quả tập huấn và cấp giấy chứng nhận tập huấn, tại tờ trình số 13/Ttr-Cty, ngày 25 tháng 3 năm 2014. Công ty CP Vận tải thủy bộ Kiên Giang dự kiến tiến hành tổ chức lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe trong tháng 4 năm 2014 (Có thông báo ngày chính thức sau).

                     Công ty CP Vận tải thủy bộ Kiên Giang thông báo đến các Doanh nghiệp, Hợp tác xã vận tải hành khách có nhu cầu tập huấn nghiệp vụ cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe; lập danh sách (phụ lục kèm theo) gửi về công ty CP Vận tải thủy bộ Kiên Giang

- Địa điểm đăng ký: Phòng Tổ chức–Hành chính. Cty CP Vận tải thủy bộ Kiên Giang.

- Địa chỉ: Số 10 Mai Thị Hồng Hạnh, P.Rạch Sỏi, TP.Rạch Giá tỉnh Kiên Giang

- Điện Thoại liên hệ: 0773.864230 ; DĐ: 0913.848096 (gặp Đ/c Sơn)

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 04/ 4 / 2014 đến hết ngày 20/4/2014.

- Bố trí lớp tập huấn: gồm 02 lớp (lớp ban ngày lúc 7 giờ 30 đến 11 giờ 00; lớp ban đêm lúc 18 giờ 00 đến 21 giờ 30), để phù hợp nhu cầu sản xuất của các đơn vị.

                             Đề nghị các Doanh nghiệp, HTX vận tải lập danh sách đăng ký  tập huấn gửi về Công ty sớm, để Công ty tổng hợp báo cáo Sở Giao thông vận tải Kiên Giang, bố trí lớp học và Giáo viên hướng dẫn đồng thời sắp xếp thời gian, địa điểm mở lớp học đạt yêu cầu.

                         Công ty Cổ phần Vận tải thủy bộ Kiên Giang trân trọng thông báo./.

   

    

                                          CTY CP VẬN TẢI THỦY BỘ KIÊN GIANG

 

                                                                                                                                                                                                                               (Đã ký)

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, TC-HC, KTKD,ngvietlam.                                                                                                                                                                                          GIÁM ĐỐC

 

                                                                                                                                                                                                                                     VŨ BẢO TRƯỜNG

Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan