29.07.2014

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   THUỶ BỘ - KIÊN GIANG                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       
     
   

     Số       /2014 /GM-HĐQT                                     Rạch Giá, ngày 30 tháng 7 năm 2014

 

 

GIẤY MỜI HỌP

Về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Vận tải thủy bộ Kiên Giang

 

 

          Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vận tải thuỷ bộ Kiên Giang kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 lần thứ nhất:

            1- Thời gian, địa điểm:

            - Thời gian tổ chức họp: một buổi, vào hồi 13h00, Ngày 06 tháng 8 năm 2014

            - Địa điểm tổ chức họp: tại hội trường, Xí nghiệp bến xe – tàu Kiên Giang; QL 61, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang (lầu 1, bến xe tỉnh Kiên Giang).

            2- Nội dung họp: Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

            - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và nhiệm vụ SXKD năm 2014;

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị.

            - Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát;

            - Báo cáo tình hình về kinh phí bồi thường giải tỏa trụ sở cũ;

- Thông qua Dự án đần tư xây dựng trụ sở mới, tại xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang;

- Một số vấn đề khác…

            3- Đăng ký tham dự:

            Để thuận tiện cho việc bố trí ghế ngồi và làm các thủ tục tiến hành Đại hội, đề nghị quý cổ đông (kể cả trường hợp uỷ quyền) vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự hoặc uỷ quyền tham dự theo đường bưu điện hoặc fax trước thời điểm 17 giờ, ngày 05 tháng 8 năm 2014, đến địa chỉ thông tin cụ thể như sau:

            - Công ty cổ phần vận tải thuỷ bộ Kiên Giang

            - Địa chỉ số: đường số 3, khu bến xe Tỉnh, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

            - Địa chỉ web: WWW: Ctycpvttbkiengiang.com.vn

            - Điện thoại:  077 3864230         Fax: 077 3914 208.

            Lưu ý:

- Khi đến tham dự Đại hội Quý cổ đông hoặc Người được uỷ quyền mang theo: Thư  mời, CMND hoặc Giấy uỷ quyền.

- Mọi thông tin về ĐHĐCĐ xin vui lòng liên hệ số máy 077 3864230 - 3910520

                                                                     TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                             P. CHỦ TỊCH

                                                                                  (đã ký)

                                                                                  Vũ Bảo Trường

Phòng KT-KD; ngvietlam.
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan