03.03.2017

Thông báo mời họp cổ đông năm 2016

CTY CP VẬN TẢI THỦY BỘ         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            KIÊN GIANG                                           Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Kính gửi: Quý cổ đông Cty CP Vận Tải Thủy Bộ Kiên Giang

Hội đồng quản trị Cty Cp Vận Tải Thủy Bộ Kiên Giang trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Thời gian: Khai mạc vào lúc 14h00 phút ngày 16/03/2017.

Địa điểm: Trụ sở Cty Cp Vận Tải Thủy Bộ Kiên Giang -  Đường số 3 (KVBX tỉnh KG),  Ấp Sua Đũa, Vĩnh Hòa Hiệp, Châu Thành, Kiên Giang.

Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu từ 500 CP của Cty trở lên. (Trường hợp cổ đông sở hữu dưới 500 CP thì  ủy quyền cho người đại diện nhóm cổ đông để tham dự)

Cổ đông đăng ký danh sách đến hết ngày 11/03/2016. Nếu sau thời gian trên coi như vắng mặt.

Chi tiết nội dung chương trình, tài liệu…được đăng tại Website: http://www.ctycpvttbkiengiang.com.vn.(Liên hệ điện thoại: 0773.910520 – 864230).

Khi đến tham dự đại hội, đề nghị quý cổ đông đem theo giấy CMND và Cổ phiếu (hoặc giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương).

Trân trọng thông báo./.

                                                                                          BAN GIÁM ĐỐC

 

Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan