14.04.2017

CTY CP VẬN TẢI THỦY BỘ

KIÊN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do – Hạnh Phúc

 

               Số: 01/2017-KTTC                                     Châu Thành, ngày 14 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2015 + 2016

 

          Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ Phần Vận Tải Thủy Bộ Kiên Giang

      Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Vận Tải Thủy Bộ Kiên Giang trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2015 & năm 2016 như sau:

1.      Tên cổ phiếu: Công Ty Cổ Phần Vận Tải Thủy Bộ Kiên Giang

2.      Mệnh giá: 10.000đ.

3.      Tỷ lệ cổ tức: 5%/ mệnh giá, tương ứng 500đồng/cổ phần.

4.      Ngày đăng ký cuối cùng:  20/04/2017

5.      Ngày dự kiến chi trả: 02/05/2017

6.      Phương thức chi trả:

Nhận trực tiếp tại: Bộ phận Kế toán – Công ty Cổ Phần Vận tải Thủy Bộ Kiên Giang.
       Địa chỉ: Đường số 3 (KVBX tỉnh Kiên Giang), Ấp Sua Đũa, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
       Website:  http://ctycpvttbkiengiang.com.vn.
        Điện thoại: 0773.910 520; 0931. 03 77 02 (Gặp Nhung).
        Khi đến nhận cổ tức cần mang theo giấy tờ:
        Đối với cổ đông là cá nhân: Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, Chứng minh nhân dân còn hạn sử dụng (15 năm).
        Đối với pháp nhân: Giấy giới thiệu (hoặc giấy ủy quyến do người đại diện pháp luật ký và đóng dấu); CMND của người được giới thiệu (hoặc ủy quyền)
        Công ty sẽ tiến hành khấu trừ 5% thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật.
        (Lưu ý: Các cổ đông chưa đến nhận cổ tức sẽ không được tính lãi suất).

Nơi nhận:

- Như trên;

- HĐQT;

- Trưởng ban kiểm soát;

- Lưu (VT, KT)

                                                                          TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                  P. CHỦ TỊCH

                                                                          NGUYỄN CHẤN HƯNG

  

 

                                                                                     

Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan